Այսօր: Շաբաթ, 20 Հուլիսի 2024թ.
Լոռի Բերդի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 6
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հանրային քննարկում N 2
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌԻԻ ՄԱՐԶԻ Լոռի բերդ ՀԱՄԱՅՆՔ
Հայաստանի Հանրապետության Լոռիի մարզի Լոռի բերդ համայնք
ՀՀ Լոռիի մարզ, գ. Լոռի բերդ, (0256) 2-14-75, loriberdhamaynq2017@mail.ru

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

03 ապրիլի 2023 թվականի N 2

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐՈՒՀՈՒՇ ՍՊԸ-Ի` ԼՈՌԻ ԲԵՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂԵՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԳԱԲՐՈ-ՍԻԵՆԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ /2-ՐԴ ՓՈՒԼ/

 ՀՀ Լոռու մարզ, Լոռի Բերդ համայնք, գ. Կողես                             

 Սույն թվականի ապրիլի 3-ին ժամը` 12:00Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում տեղի ունեցան ՀերուՀուշ ՍՊ ընկերության կողմից Լոռի Բերդ համայնքի Կողեսբնակավայրիգաբրո-սիենիտներիհանքավայրիՀյուսիսայինտեղամասիօգտակարհանածոյիարդյունահանմանևշրջակամիջավայրիվրաազդեցությաննախնականգնահատման հայտի վերաբերյալ  հանրային լսումներ: Լսումները վարեց Լոռի Բերդ համանքի Կողես բնակավայրի վարչական ղեկավար` Արսեն Մամաջանյանը, իսկ արձանագրությունը կազմեց Լոռի Բերդի համանքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար` Անի Մարտիրոսյանը:

  Լսումներին ներկա էին՝ ՀերուՀուշ ՍՊ քընկերության տնօրեն՝ Սեյրան Եղիազարյանը, շրջակամիջավայրի նախարարության “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ Հովիկ Մեսրոպյանը, նախագծող Սահարուն Գևորգյանը, լրատվական ընկերության, հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ և համայնքի բնակիչներ, շահագրգիռ այլ անձինք (մասնակիցների ցուցակը ստորագրություններով կցվում է):

Հանրային լսումները վարեց Լոռի Բերդ համայնքի Կողես բնակավայրի վարչական ղեկավար Ա. Մամաջանյանը; Նա ներկայացնելով հանրային լսումների նպատակը և մասնակիցներին, խոսքը փոխանցեց «ՇՄԱ փորձաքննության կենտրոն»ՊՈԱԿ-ի գլխավոր մասնագետ Հ.Մեսրոպյանին:

Հ. Մեսրոպյանիընշեց, որ«ՀերուՀուշ» ՍՊ ընկերության կողմից «ՇՄԱ փորձաքննության կենտրոն»ՊՈԱԿ է ներկայացրվել Կողեսբնակավայրիգաբրո-սիենիտներիհանքավայրիՀյուսիսայինտեղամասիօգտակարհանածոյիարդյունահանմանևշրջակամիջավայրիվրաազդեցությաննախնականգնահատմանհայտը։ Օրենքով սահմանված կագով իրականացվել է հանրային լսումների վերաբերյալ ծանուցում՝ Հայաստանի Հանրապետություն թերթում տպագրվել է հայտարարություն, նյութերը տեղադրվել են շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում, ինչպես նաև ծանուցում է ուղարկվել համայնք:

Հանքարդյունահանման գործունեությունը,համաձայն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»ՀՀօրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի,ենթակա է փորձաքննության և հանդիսանում է Ա կարգի գործունություն`փորձաքննությունը անցնում է 2 փուլով  հանրային 4 քննարկումներով:Ներկայացվածհայտը «ՇՄԱ փորձաքննության կենտրոն»ՊՈԱԿ-ի կողմից ուղարկվել է միշարքնախարարություններ և գերատեսչություններ որոնց կարծիքների, առաջարկությունների, դիտողությունների համաձայն իրականացվել է հայտիլրամշակում:

Հայտումպատշաճկերպովներկայացվածենշրջակամիջավայրիբաղադրիչների` հողի, օդի, ջրերի, բուսական և կենդանականաշխարհի, մարդկանցառողջության և սոցիալականվիճակիվրասպասվելիքազդեցություններինկարագիրը, և այդազդեցություններիմեղմմանմիջոցառումներ:Տրված է նաևմշտադիտարկումներիպլանը:Այնուհետև նա ներկայացրեց որոշ մանրամասներ հանքավայրի, հանքավայրից արդյունահանված և մնացորդային պաշարների, խախտված տարածքների ռեկուլտիվացիայի վերաբերյալ։

 Քնարկման ժամանակ հնչեցին կարծիքներ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության     վերաբերյալ.

Հարց/Ա. Մամաջանյան  Սպասելիէ, որաշխատանքներկատարելիսբնականմիջոցավայրիվրա  ազդեցություննանխուսափելիկլինի: Արդյո±քկաննախնականգնահատմամբշոշափելիռիսկեր, որոնցվրապետքէառանձնահատուկ  ուշադրությունդարձնել:

Պատասխան/Հ.ՄեսրոպյանՓորձաքննությանըմասնակցումենՇՄնախարարությանտարբերստորաբաժանումներ, ևեթեորևէշոշափելիռիսկլիներ, ապափորձաքննությունըերբեքթույլչէրտա: Ռիսկիհայտնաբերմանպահիցկտրվերանթույլատրելիությանեզրակացություն: Այնուհետևփորձաքննությանմասնագետիկողմիցներկայացվեցտարբերստորաբաժանումներիկողմիցներկայացվածեզրակացությունները.

1.  ԿԳՄՍնախարարությունիցպահանջելենՇՄԱԳումներկայացնելհնագիտականուսումնասիրությանարդյունքները:

2. Հիդրոևօդերևութաբանականկայանիկողմիցդիտողությունէներկայացվել, որիհիմանվրաընկերությունըկատարելէլրամշակում:

3. Լոռումարզպետարանըդիտողություններչեններկայացրել:

4. ԱԻնախարարությունըցանկանումէփորձաքննությանեզրակացությունը, որըընկերությունըեթեստանաազդակիրբնակավայրինախնականհամաձայնությունը` ապաըստսահմանվածկարգիպետքէներկայացնիՇՄԱԳհաշվետվությանժամանակ:

5. Կադաստրիկոմիտեներկայացվելէհողիտարածքը, պատկանելիությունը: Կատարելէդիտողություն, որըհայտումուղղվելէ:

Հարց/ԻրինաՆերսեսյանԸնկերությանկողմիցսոցիալականծրագրովինչմիջոցառումներեննախատեսված, ևարդյոքդպրոցըորևէծրագրումկընդգրկվի±:

Պատասխան/ ՍեյրանԵղիազարյանԻհարկե, միանշանակ, դպրոցինևսինկատիկունենանք, համայնքիհետնախապեսքննարկենքևինչիկարիքորդպրոցըկունենա` անպայմանօգտակարկլինենք:

Պատասխան/ԱնիՄարտիրոսյան - Հանրայինքննարկումիցհետո5 աշխատանքային օրվա ընթացքում համայնքապետարանի կողմից կկազմվիայսօրվալսումների վերաբերյալ արձանագրություն և կներկայացվի«ՇՄԱ փորձաքննության կենտրոն»ՊՈԱԿ, այդ ընթացքում կարողեքՁերդիտողություններըև առաջարկություններըներկայացնել շրջակամիջավայրինախարարություն, որը կկցվի արձանագրությանը:

Այսօրվալսումներիցհետո«Շրջակամիջավայրիվրաազդեցությանփորձաքննության կենտրոն»ՊՈԱԿ-ի կողմիցընկերությանըկտրվիտեխնիկականառաջադրանք, որիհիմանվրաընկերությանկողմիցպետք է կազմվի ՇՄԱԳ հաշվետվություն, 3-րդ լսումների ժամանակ ներկայացվի համայնքի քննարկմանը, որից հետո ներկայացվիփորձաքննության:

ՆախագծողՍ. Գևորգյանը նշեց, որպայմանագրայինհիմունքներով«Ընդերք» ՍՊԸ-իկողմիցկազմեվել էայսօրվա քնարկման ներկայացված հայտը, որըփորձաքննությաններկայացվելուցառաջ 1-ին հանրայինլսումներիժամանակներկայացվելէրհամայնքիքնարկմանը: Փորձաքննության ներկայացված հայտում համառոտ տրված են շրջակա միջավայրի ելակետային վիճակը, իրականացվելիք աշխատանքների արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա սպասվելիք ազդեցությունները և այդ ազդեցությունների մեղմման միջոցառումները: Այսօրվաքնարկումիցհետոեթե ստանանք ազդակիր բնակավայրի բնակչության համաձայնությունը՝ “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի կողմից ընկերությանը տրվելիքտեխնիկական առաջադրանքիհամաձայն կկազմվի արդյունահանման նախագիծ, ՇՄԱԳ հաշվետվություն, հանքի փակման ծրագիր, թափոնների կառավարման պլան` որոնք 3-րդ հանրային լսումների ժամանակ կներկայացվի ձեր քննարկմանը: Համաձայն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»օրենքի պահանջների, ՇՄԱԳ հաշվետվության մեջ մանրամասն կներկայացվեն նախատեսվող արդյունահանման աշխատանքների նկարագրությունը, հիմնական տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումները, շրջակա միջավայրի ելակետային վիճակը,  հանքարդյունահանման աշխատանքների հետևանքով շրջակա միջավայրի բաղադրիչների վրա հնարավոր սպասվելիք բոլոր ազդեցությունները:

«Շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցությունների կանխարգելման, նվազեցմաննուղղված  բնապահպանական միջոցառումների բնութագիրը»բաժնում կտրվի հիմնավոր միջոցառումներ, որոնց կատարման դեպքում նախատեսվող գործունեության բացասական ազդեցությունը կկանխարգելվի կամ կհասցվի նվազագույնի: Կտրվի ընկերության կողմից ազդակիր բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին մասնակցության վերաբերյալ տեղեկություններ:

«ՀերուՀուշ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ս. Եղիազարյանը նշեց, որը ընկերությունը աշխատելու ընթացքում ակտիվ  մասնակցություն կունենա համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացմանը, աշխատատեղերի ավելացմանը։

Քննարկման մասնակիցները նշեցին, որ ներկայացված նախնական գնահատման հայտի, ինչպես նաև  ընկերության կողմից հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների վերաբերյալ առարկություններ չունեն և տալիս են իրենց նախնական համաձայնությունը՝ հանրային լսումների հետագա փուլեր իրականացնելու համար։Կից փաստաթղթեր՝
Փաստաթուղթ՝Պաշտոնական էլ. փոստ` 50840590@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ԼՈՌԻ ԲԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner